"Vatan sevgisi imandandır"

Türk Dünyasından Haberler :4


fb

BULGARYSTAN’DAN TÜRKYYE’YE GÖÇ EDENLER YÇYN VATANDA?LIK ?ARTI

Bulgaristan Adalet Bakan Yardymcysy Ana Karaivanova basyna yapty?y açyklamada Türkiye’ye göç eden Türklerin tekrar vatanda?lyk kazanabilmeleri için Bulgaristan’da üç yyl ikamet etme ?artynyn mevcut oldu?unu ifade etti.

Bulgar vatanda?ly?y elde etmek isteyenler syralamasynda ilk syrayy Makedonyalylaryn aldy?yny, Türkiye’den yo?un bir talep ya?anmady?yny belirten Bakan yardymcysy, isim de?i?tirme sürecinde Türkiye’ye göç edenlerin vatanda?lyklaryny muhafaza ettiklerini, 70’li yyllarda göç edenlerin ise göç anla?malary hükümleri gere?ince vatanda?lyk haklaryny kaybetmi? olduklaryny, tekrar Bulgar vatanda?ly?yny kazanabilmeleri için  de üç yyl süre ile ülkede ikamet etme zorunlulu?unu yerine getirmeleri gerekti?ini vurgulady.

Makedonlaryn Bulgar vatanda?ly?yny çok kolay bir ?ekilde aldyklary bilinen bir gerçektir. Bir Makedon ailesinde Bulgar vatanda?y olan bir ki?inin varly?yny kanytlayan resmi bir belgeyi ibraz ederse Bulgar vatanda?ly?y olabiliyor. Üstelik bu resmi belge Bulgaristan’daki her hangi bir belediyeden alynabiliyor. Bulgar yönetimi son dönemde Makedonlaryn Bulgar vatanda?ly?yna geçi?lerini daha da kolayla?tyrmak için çareler aramaktadyr.Türk ve Makedon vatanda?lar arasynda uygulanan çifte standart.

HÖH milletvekillerinin Bulgar Vatanda?lyk kanunundaki Türkler için getirilen üç yyl ikamet etme zorunlulu?unun kaldyrylmasyna ili?kin bir teklifi parlamentoda görü?ülmek üzere meclis ba?kanyna verildi?i açyklandy.

Tarih: 15.01.2006

Kaynak: http://www.balkanpostasi.net

 

YUNANYSTAN ALEYHYNE AYHM’DE BYR DAVA DAHA

Yunanistan makamlarynyn yeni kimlik karty verdi?i belirtilen Besime Nurselo?lu, Yunan vatanda?y olmady?y iddiasyyla Yunanistan yn Kipi Synyr Kapysy ndan Türkiye ye synyr dy?y edildi.

Edirne nin Ypsala Synyr Kapysy ndan Türkiye ye giri? yapan Nurselo?lu,  basyna yapty?y açyklamada, Yunan pasaportunu yenilemek ve yeni kimlik  kartyny almak üzere ikamet etti?i Yzmit ten Yunanistan a gitti?ini söyledi.

Tüm i?lemlerini tamamladyktan sonra Yunanistan vatanda?y kimli?ini aldy?yny ve Yunanistan da bulunan evine giderken Yunan polisi tarafyndan gözaltyna alyndy?yny ifade eden Nurselo?lu, ya?adyklary kar?ysynda ne yapaca?yny ?a?yrdy?yny ve olanlara anlam veremedi?ini belirtti.

Yunanistan da pasaportunu ve yeni kimlik kartyny almak için yetkili yerlere ba?vurdu?unu söyleyen Nurselo?lu, ?unlary anlatty:

7 Aralykta saat 11:00 e randevu verdiler. Yeni kimlik kartymy alyrken, yeni pasaport için de 14 gün sonra gelmemi söylediler. Oradan ayrylarak evime gitti?im syrada bir polis memuru gelip, tekrar geri gelmeniz gerekiyor dedi. Bunun üzerine Yskeçe ye tekrar gittim. Burada Yunan vatanda?ly?yndan silindi?imi söyleyerek, beni gözaltyna aldylar. Yunanistan daki tüm vatanda?lyk görevlerimi yerine getiriyordum. Seçimlerde oy dahi kullandym. dedi. 

Nurselo?lu, ?öyle devam etti: Yunan vatanda?ly?yndan silinmi?sem, bana yeni kimlik kartymy neden verdiler. Orada mahkemeye de çykaryldym ve beraat ettim. Gözaltynda bulundu?um süre içerisinde herhangi bir kötü muameleyle kar?yla?madym. Sürekli gelip nasyl oldu?umu, ihtiyaçlarymy falan sordular. Fakat suçum olmady?y halde nezarethaneye atmalary beni çok üzdü.

Yunanistan da 6 gün süreyle gözaltynda tutuldu?unu söyleyen Nurselo?lu, Benim durumuma dü?mek istemeyenler ilk olarak Atina yy arayyp vatanda?lyk durumlaryny ö?rensinler, ona göre hareket etsinler. Avrupa Ynsan Haklary Mahkemesi ne ba?vurarak, Yunan hükümeti aleyhine tazminat davasy açaca?ym dedi.

Yunan Yurtta?lyk Yasasy’nyn 19. Maddesi “Elen kökenli olmayan” bir ki?inin “geri dönme niyeti olmadan” Yunanistan’dan ayrylmasy durumunda Yunan yurtta?ly?yny yitirdi?ine karar verilebilece?ini hükme ba?lamy?tyr. Yani, Yunan makamlary yurt dy?yna giden bir azynlyk mensubu hakkynda vardyklary kanyya göre, resen vatanda?ly?yny kaybettirebilecektir. Besime Nurselo?lu’nun ba?yna gelen olay da budur.  Besime Nurselo?lu gibi, synyr kapylaryndan ülkeye giri? yaparken pasaportlary ellerinden alynan, yurtdy?ynda çaly?yrken vatanda?ly?yny kaybetti?ini evine Konsolosluktan gelen mektupla ö?renen ve bundan daha kötüsü Yunan ordusunda askerlik hizmetini yaparken vatanda?lyktan çykartylanlar da var. Yunan Yönetimi yurtta?lary arasynda açykça yrkçy bir ayrym yaparak, onlary Helen soyundan olanlar ve olmayanlar diye ayyrmakta. Ancak Yunanistan’yn bu tutumu Baty Trakya Türk azynly?yna mensup soyda?larymyzy yyldyrmyyor ve onlar hak arama mücadelelerini uluslar arasy platformda, AYHM’e dava açarak sürdürüyorlar

Kaynak: http://www.balkanpostasi.net

KKTC Meclis Ba?kany Ekeno?lu: "AB gerçe?i görmeli"

Meclis Ba?kany Bülent Arynç ile Kuzey Kybrys Türk Cumhuriyeti Meclis Ba?kany Fatma Ekeno?lu, Meclis'te biraraya geldi.

Görü?me önce Arynç, Türkiye'nin, Kybrys Türk halkynyn hakly davasyny desteklemeye devam etti?ini vurgularken, Ekeno?lu, "Avrupa Birli?i, Rumlar'yn dünyaya gösterdi?i yüzünün, gerçek yüzleri olmady?yny görmeli ve izolasyonlary kaldyrmalydyr" dedi. Arynç, görü?me öncesi yapty?y açyklamada, Türkiye'nin Kybrys Türk halkynyn hakly davasyny desteklemeye devam etti?ini belirterek, bugüne kadar Meclis'te Kybrys Türk halkyyla dayany?manyn oybirli?iyle sergilendi?ini, kararlaryn tüm siyasi partilerin ittifakyyla alyndy?yny ve takip edildi?ini söyledi. Ekeno?lu da yapty?y konu?mada, izolasyonlaryn halen sürdü?üne i?aret ederek, bu konuda AB ve dünyanyn açylymlaryny bekledi?ini söyledi. Ekeno?lu, Avrupa Birli?i'nin, Rumlaryn tutumunu, dünyaya gösterdikleri yüzünün gerçek yüzleri olmady?yny görmesi ve izolasyonlary kaldyrmasy gerekti?ini de vurgulady.

Tarih: 23.01.2007

Kaynak: http://www.tgrthaber.com

 

IKDP LYDERY BARZANY'DEN TEHDYT VE YTYRAF

Parlamentodaki oturumda konu?an bölgesel yönetimin Ba?bakany Neçirvan Barzani, bazy bölgeleri hala PKK'dan geri alamadyklaryny itiraf etti ve "PKK askeri bir sorun de?il, Türkiye siyasi çözüm bulmaly" dedi. Barzani ayryca "Kerkük'e askeri müdahaleden Türkiye zararly çykar" diye konu?tu.

Irak'yn devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde kendilerinden alynan haklaryny geri almak için mücadele ettiklerini kaydeden Barzani, ?öyle dedi:

“Irak'ta yapylan seçim sonucu halkyn yüzde 80'inin onaylady?y bir anayasamyz vardyr. Bu anayasada ihtilafly bölgelerdeki sorunu çözecek 140. madde vardyr. Bu madde sadece Kürtleri de?il, haklary elinden alynan tüm milletleri kapsamaktadyr. E?er Türkiye, Kerkük sorununu sava?la çözmek isterse zararly çykar. Türkiye'nin Kerkük'e müdahale etmesi bir ülkenin içi?lerine müdahale etme olur. Bu konuda Irak hükümetinin de sert bir açyklama yapmasy gerekir. Kerkük meselesi sadece Kürtlerin de?il, tüm milletlerin sorunudur.”

Anayasanyn 140. maddesini uygulamanyn ertelenmesi halinde sorunun daha da büyüyece?ini savunan Barzani, “Baas (partisi rejimi) döneminde Türkmenlere birçok haksyzlyk yapyldy. O zaman Türkiye neredeydi. Hiç kimse bizim kadar PKK'dan çekmedi. Hala Kürdistan'yn bazy bölgelerini PKK'dan geri almy? de?iliz. PKK sorunu askeri bir sorun de?il. Türkiye'nin bu sorunu siyasi bir ?ekilde çözmesi gerekir. Artyk tehditle sorunlary çözme dönemi geçmi?tir. Kerkük'e müdahale için Kybrys örnek veriliyor. Kybrys'ta Türkiye'yi destekleyenler var, ama burada onlary isteyen kimse yok” dedi.

Türkiye ile ekonomik ba?lantylarynyn bulundu?unu belirten Barzani, Türk ?irketlerinin Kuzey Irak'ta bir milyar dolarlyk i? yaptyklaryny hatyrlatty.

“PKK'yy hiçbir zaman onaylamadyk”

Parlamento Ba?kany Adnan Müfti ise Türkiye ile ili?kilerini güçlendirmekten yana olduklaryny ifade ederek, “Türkiye PKK'yy bahane ederek içi?lerimize kary?ma niyetindedir. Synyrlarymyzdaki PKK'yy hiçbir zaman onaylamadyk.

Gizli bir planymyz yok

Türkiye'deki yöneticiler bu sorunu bary?çyl bir yöntemle çözmeye hazyr de?iller. Biz Türkiye'ye kar?y hiçbir zaman gizli plan içerisinde olmadyk” dedi.

1988 yylynda Kürtlere kar?y kimyasal silah kullanylarak yapylan katliam syrasynda Türkiye'nin kendilerine kucak açty?yny hatyrlatan Barzani, “Türkiye her zaman bize kucak açmy?tyr. Bizim hiçbir ülkeye zararymyz olmady. Bölgede tehdit faktörü de?il, bary? faktörüyüz” diye konu?tu.

Tarih: 25 Ocak 2007

Kaynak: http://www.internethaber.com

 

Kerkük’dekY GYzlY Sayymda Türkmenler Ço?unluk

Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim, Kerkük'e yönelik suni nüfus göçüyle kenti 'ilhak' etmek isterken, nüfus tarty?malaryna y?yk tutacak yeni belgelere ula?yldy.

Irak istihbarat servisi Muhaberat tarafyndan gerçekle?tirilen sayym, sadece Kerkük kentinde 334 bin Türkmen'in ya?ady?yny ortaya koyuyor. Aksiyon dergisinde yayynlanan rapora göre resmî nüfusu 650 bin olan Kerkük'ün yüzde 50'den fazlasy Türkmen. Saddam yönetiminin o dönemdeki 'resmî' açyklamasynda ise Kerkük'te sadece 60 bin Türkmen gösteriliyordu. Saddam döneminin son resmî sayymy olmasy sebebiyle ba?ta bölgesel Kürt yönetimi olmak üzere birçok siyasi çevre 1997 sayymyndaki 'resmî' rakamlara itibar ediyor. Yeni belgeler ise resmî rakamlaryn gerçekleri açykça çarpytty?yny ortaya koyuyor. Dergide ayryca Kerkük referandumunun bu yyl yapylmasynda direten K. Irak yönetiminin 'her ?eyi' göze aldy?yna de?inilerek Barzani'nin 'ba?ymsyzlyk karty'ny ileri sürdü?ü belirtiliyor. Yran-Kürt ekseninin do?masynyn da muhtemel oldu?u vurgulanyrken PKK'nyn ise yeni dönemde ABD tarafyndan Yran ve Suriye'ye kar?y kullanylabilece?i iddia ediliyor.

'Türkiye'den korkmuyoruz'

Irak'yn kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin lideri Mesud Barzani, Kerkük'ün bir Kürt kenti oldu?unu iddia ederek Türkiye'nin bu konudaki tehditlerinden korkmadyklaryny söyledi. Karargahynyn bulundu?u Selahattin'de dün konu?an Barzani, Ba?bakan Erdo?an'a gönderme yaparak "Bu tehditlerin bizim için herhangi bir de?eri yok. Seçim propagandasy amacyyla yapylyyor. Türkiye'nin tutumunu ciddiye almyyoruz." dedi.

Tarih: 24.Ocak.2007

Kaynak. http://www.haberkusagi.com

 

KaramanlYs: Kybrys'y bölen duvar kalkmadykça Avrupa tamamlanmaz

Yunanistan Ba?bakany Kostas Karamanlis, "Kybrys’ta Avrupa’yy bölen son duvar kalkmadykça, kytamyzyn transformasyonu (de?i?imi) tamamlanmy? olmayacak" dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) genel kurul oturumunda konu?an Karamanlis, Kybrys’yn önemli bir insan haklary konusu oldu?unu ve bu yüzden Avrupa Konseyi’nin de konuyla ilgilenmesi gerekti?ini iddia etti.

"Avrupa topra?ynda göçmenler evine dönemiyor, temel insan haklary ihlal ediliyor" diyen Karamanlis, "ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi kararlary çerçevesinde ve AB kurallaryna uygun olarak Kybrys’yn birle?mesi yolundaki çabalara destek verdi?ini" söyledi.

Yunanistan Ba?bakany, Kybrys Rum kesiminin AB üyeli?inin ve Türkiye’nin AB ile tam üyelik müzakerelerine ba?lamasynyn kapsamly çözüme ula?ylmasy konusunda yeni bir çerçeve yaratty?yny ifade etti.

Karamanlis, iyi dostluk ili?kilerine ve Avrupa de?erlerine bu çerçevede tam saygy gösterilmesinin ve ?iddete kar?y çykylmasynyn ?art oldu?unu söyledi.

Kaynak: ABHaber, 24.01.2007

 

Rum Ordusu hyzla sYlahlanyyor

Kara Kuvvetleri Komutany Orgeneral Ylker Ba?bu?, Kybrys Rum Milli Muhafyz Ordusunun son zamanlarda artan silahlanma faaliyetlerine dikkat çekerek, "Bizim tespitlerimiz, son dönemlerde Kybrys Rum Milli Muhafyz Ordusunun silahlanma faaliyetlerinde oldukça ciddi arty?laryn oldu?u noktasyndadyr'' dedi.

Kybrys Türk halkynyn güvenli?i ve savunulmasynyn sa?lanmasy görevinin Kybrys Türk Bary? Kuvvetleri 'ne verildi?ini, bu görevin anayasa çerçevesinde yerine getirildi?ini ve getirilmesine devam edilece?ini belirten Orgeneral Ylker Ba?bu?, Kybrys Rum Milli Muhafyz Ordusunun son zamanlarda artan silahlanma faaliyetlerine de dikkat çekerek ?öyle konu?tu:

"Bizim tespitlerimiz, son dönemlerde Kybrys Rum Milli Muhafyz Ordusunun silahlanma faaliyetlerinde oldukça ciddi arty?laryn oldu?u noktasyndadyr. Bu açydan Kybrys Türk halkynyn hakly nedenlerle Kybrys Rum tarafyna kar?y güven duymamasy, duyamamasy, gerçekten üzerinde durulmasy gereken en önemli noktalardan birisidir. Bugün dünyada buna benzer birçok olaylar ya?andy ve ya?anmaya devam ediyor. En canly devam eden örne?i ise maalesef Irak'ta görülüyor. Etnik ve mezhep farklylyklary ile kar?ylykly güvenin olmamasynyn yaratty?y çaty?ma ortamyny net olarak bugün Irak'ta görmekteyiz. Ayny kanly olaylary Bosna'da da ya?adyk."

Tarih: 26 Ocak 2007

Kaynak: http://www.internethaber.com

 

RAUF DENKTA?: TÜRKYYE YLE KKTC ET YLE TIRNAK GYBY

Kuzey Kybrys Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurba?kany Rauf Denkta?, Kybrys Türk Kültür Derne?i ve Türk Ocaklary Antalya ?ubesi'nin Falez Özkaymak Otel'de ortakla?a düzenledi?i `Kybrys'ta son geli?meler' konu ba?lykly konferansta yapty?y konu?mada, Türkiye ile Kuzey Kybrys'yn `Et ve tyrnak' gibi oldu?unu söyledi

Denkta?, Kybrys'ta Türkler'e `Gelemediler, gelemezler, kurtaramazlar, sizi satyyorlar' denildi?ini, Türkiye'de de `Kybryslylar bizi istemez, Türk askerini istemez, Rumla birle?ilecek' ?eklinde açyklamalar yapyldy?yny belirterek, "Lütfen bunlara inanmayyn, biz hudut bekçisiyiz" diye konu?tu.

Rauf Denkta?, Annan Plany'nyn kendisinin kalp ameliyaty oldu?u bir dönemde ortaya çykty?yny da belirterek, "Uluslararasy ili?kilerde kalle?li?e, yalana hazyr olacaksynyz, iyi niyetle bir?ey halledilmez, milli davalardan vazgeçilmez" dedi.

"Erdo?an: `Beni Genel sekreter kandyrdy“ dedi.

Denkta?, sözlerini ?öyle sürdürdü:

"Annan Plany'nda eksik var dedik. Neler getirdi?ine de?il, neler götürdü?üne bakyyoruz, egemenli?i alyp gidiyor, KKTC'yi 60-70 bin Rum'un içine dolaca?y bir vilayet haline getiriyor. Türkiye'nin garantisini sulandyryyor. Buna `evet' diyemezsiniz. Sayyn Erdo?an'yn bir açyklamasy var, `Beni genel sekreter kandyrdy' diyerek o da reddetti. Bush ile, Avrupa ülkeleri ile görü?tü, planyn kabul edilebilir oldu?unu söylemeye ba?lady. Niçin bunu yapty?yny hiç anlayamadyk, çünkü Annan Plany Türkiye'yi adadan çykaran bir plan. Türkiye'yi adadan söküp atan bir plan. Kybrys Türkleri azynlyk de?il, kurucu ortaktyr, dememiz lazym. Neden? Çünkü haklyyyz, çünkü güçlüyüz. Türkiye'yi Kybrys'tan atacak kuvvet yoktur. Türkiye'nin en önemli hakky, Türk-Yunan dengesidir. Kybrys uluslararasy anla?malara göre Türkiye'nin de üye olmady?y bir yere üye olamaz. Annan Plany, Türkiye'nin üye olmady?y AB'ye Kybrys'y da götürüyor ve Rum'a vererek. Bu kanalda Kybrys meselesinin halli ile Türkiye'nin AB'ye girme süreci birle?tirildi. Halbuki ayryydy bunlar. Ecevit, `E?er siz Kybrys'y bu ?ekilde önümüze koyarsanyz, biz de KKTC ile birle?iriz' diyerek iki meseleyi ayyrmy?ty. Kendisine yazyly taahhüt verildi. Ellerinde bu da var, buna ra?men birle?ti ve en sonunda bir adym önde girece?iz manevraya. `Yki limany açmaya hazyryz' der demez, AB `Te?ekkür ederim' dedi. Demek ki, Kybrys Rum'unu tanyyorsunuz ki, liman açyyorsunuz. O tanyma kysmyny cebine atty."

`Kybrys meselesi ön ?art oldu'

Türkiye'nin AB ile görü?ece?i 26 konu oldu?unu kaydeden Denkta?, "Bunlary anlatsak bile, meseleyi kapatmayaca?yz, açyk byrakaca?yz, ta ki siz Rum idaresini me?ru Kybrys hükümeti olarak tanyyasynyz diye. ?imdi ön ?art oldu Kybrys meselesi. AB, Kybrys Türklerini kuzeyde ya?ayan i?gal altyndaki Kybryslylar olarak algylamaktadyr, azynlyk olarak algylamaktadyr. Bizi böyle algylayan AB, bize yardym da yapacakmy?, kabul etmeyin diyoruz, kabul ediyorlar. Y?ler iyiye gitmiyor. Sayyn Erdo?an, `Ytibarymyz artty' diyor. Hangi itibarymyz artty, kim olarak, ne olarak. Yngilizler, ABD'liler bizim Annan Plany'na `evet' deyi?imize yorum getirdi. Bunlar, `iki halktan biriyiz' diyemez, devletine sahip çykmayan insanlar olarak itibarymyz artmy?. `Yanly? de?erlendiriyorsunuz' diyoruz, hükümet kyzyyor. Kyzmamasy lazym. Fikirlerin çaty?masyndan gerçekler çykar. E?er bu kanaldan çykmazsa Kybrys meselesi, Kybrys'y kurtaramazlar. Papadopulos, `Benim muhatabym Türkiye'dir' diyor. Bunun kar?ysynda, biz AB'ye ne diyoruz? Uzla?madan yanayyz, uzla?mayan taraf Rum tarafydyr. Hangi uzla?madan yanasynyz? Söyleyemiyor, nedir bizim kyrmyzy çizgimiz, söyleyemiyor. Allah'tan sayyn Talat'y kabul etti?inde Sezer, kyrmyzy çizgimizi milli formülü dünyaya duyurdu" diye konu?tu.

`AB'ye Kyrmyzy Çizgilerimizi söyleyin'

Yazylarynda, konferanslarynda, televizyonlarda devamly surette ça?ryda bulundu?unu kaydeden Rauf Denkta?, ?öyle konu?tu:

"Lütfen, artyk AB'ye kyrmyzy çizgi nedir, söyleyiniz. Söyleyiniz ki, sizi onun altyna itemeyeceklerini bilsinler. Erdo?an, bize biraz beddua ettikten sonra, zarar yok, Kuzey Kybrys Türk Cumhuriyeti'ne sahip çyktyk, yatyrym yaptyk, itibarymyz artmy?tyr, felaket yoktur, bir?ey kaybetmedik diye beyanat yapty?ynda, alky?tan ortalyk yykyldy. Demek ki, o partililer de sizin gibi, benim gibi, Kybrys deyince heyecanlanyyor. Milli bir dava oldu?una inanyyor. O insanlar, o heyecandan sonra Kybrys'yn kaybedildi?ini görürse ne yaparlar? Bizim temennimiz, madem ki Kybrys, bir milli davadyr, di?er partilerle i?birli?i yapyp, oy birli?iyle alynan kararlary desteklemeleridir. AB'ye kyrmyzy çizgiyi duyurmalarydyr. Bunu istemek, Rumlary bunca yyl tanymy? bir insan olarak ?unun bunun aleyhine olmak de?il, acylary söylemek görevimizdir diyerek konu?uyoruz. Sahipleri kemiklerini syzlatmamak için gelenlere göründü. O halde en güçlü oldu?umuz bu davada, AB niçin bu kadar ysrarla bunu sökmeye çaly?yyor? Bunu sökse arkasynda ne olacak? Arkasynda Ermeni meselesi var. Arkasynda `azynlyk olmayan insanlary azynlyk yapynyz' diyorlar. Fransa'ya dediklerinde, Tunuslulara, Cezayirlilere azynlyk hakky ver, Fransa'yy parçalamak my istiyorsunuz. `Ne mutlu Türküm diyene'. Türkiye'de ya?ayan herkes de Türktür. Valla bir yerlere gidiyor, ama nereye gidiyor bilmiyorum, çünkü benim hükümetim, burayla anla?arak gerilere giden bir formülle Rum'un kar?ysyna çykyyor `Yki toplumlu federasyon' diyor, hiçbir hükümet, hiçbir kuvvet, Kybrys'y Türkiye'den ayyramayacaktyr."

Kaynak: DHA, 25.01.2007

 

Prizren'de Sokak ve Meydan Adlary

Türklerin yo?un olarak ya?ady?y Kosova'nyn güneyindeki Prizren'de, dil e?itli?inin sa?lanmasy çerçevesinde, Türkçe'nin e?it kullanymynda önemli bir mesafe kaydedildi.

Kosova'nyn güneyindeki Prizren'de dil e?itli?i sa?lanmaya çaly?ylyyor. Türklerin de yo?unluklu olarak ya?ady?y kentte Türkçe'nin, ço?unluk dili olan Arnavutça; azynlyk dilleri olan Syrpça ve Bo?nakça ile e?it olarak kullanymynda somut adymlar atylmaya ba?landy.

Dil e?itli?inin sa?landy?y alanlardan biri de Prizren'deki sokak, cadde ve meydanlaryn isimlendirilmesinde gözleniyor. Sokak, cadde ve meydan tabelalarynda Türkçe dahil üç dil mevcut. Prizren'de uzun bir süreçten geçen sokak, cadde ve meydanlaryn isimlendirilmesi, çok etnikli bir komisyon tarafyndan yapyldy. Prizren Belediye Ba?kany Yardymcysy ve Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren ?ubesi Ba?kany Ercan ?pat, Prizren'de sokak, cadde ve meydanlaryn isimlendirilmesi çaly?malarynda Kosova ve Türk dünyasyndan önemli tarihi isimlerin sokak ve caddelere koyulmasynyn kabul edildi?ini belirtti. ?pat, "Bu çaly?malarla aslynda Kosova'da uluslararasy camia tarafyndan belirlenen standartlardan biri ba?aryyla yerine getirildi" ifadesini kullandy. Belediye yetkisinde olan kurum ve kurulu? adlarynda da Türkçe'nin e?it kullanymynyn sa?landy?yny vurgulayan ?pat, merkezi idare kurumlarynyn adlarynda ?imdilik sorun ya?andy?yny, ancak bu konuda da çaly?malaryn sürdü?ünü kaydetti.

Prizren'de yakla?yk 480 sokak ve 24 meydan bulunuyor. Sokak ve meydan isimlerinin Türkçe dahil üç dilde yazylmasyndan halk memnun görünüyor. Prizrenli esnaf Abdurahim Alibayro, Prizren'de halklar arasynda sorun ya?anmady?yny, de?i?ik etnik kökenli insanlaryn birbiriyle çok iyi anla?tyklaryny ve sokaklarda herkesin istedi?i dili konu?tu?unu söyleyerek, yeni uygulamanyn memnuniyet verici oldu?unu ifade etti.

Türkçe'nin resmi dil olarak kullanyldy?y Türk belediyesi Mamu?a haricinde Kosova'da Türklerin ya?ady?y Pri?tine, Mitroviça, Vyçytyryn, Gilan ve Prizren'de Türkçe'nin resmi dil olmasy mücadelesinden sonuç alamayan Kosova Demokratik Türk Partisi, uluslararasy camianyn yardymyyla da Kosova Meclisi tarafyndan Türkçe'nin sadece Prizren'de resmi dil olmasyna razy olmu?tu. Kosova'da Milo?eviç'in özerkli?i kaldyrdy?y 1989 yylyna kadar resmi dil Türkçe idi.

Kaynak: 19.01.2007

http://www.prizrenliler.org

 

ZÜBEYDE HANIM KOSOVA'DA ANILDI

Prizren’in “Do?ru Yol” Türk Kültür Sanat Derne?i binasynda bugün “Zübeyde Hanym” Kosova Türk Kadynlar Derne?i, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanymy ölümünün 84. yyldönümünde andy.

“Zübeyde Hanym“ anma töreninde hazyr bulunanlary selamlayan “Zübeyde Hanym” KTKD Ba?kany Birsen Gota, anma töreninin geleneksel olarak yapyldy?yny hatyrlatty ve program içeri?inden kysa bilgi verdi.

Törenin devamynda Zübeyde Hanym’yn hayatyndan kysaca bilgi verildikten sonra “Ata Çocuklary” Çocuk Grubu’nun resitali sunuldu. Tören sanatçy Re?it Ysmet’in Zübeyde Hanyma adanan ?arkyyy söylemesiyle sona erdi.

Zübeyde Hanym anma törenine Kosova Adalet Bakan Vekili Altay Suroy, Mamu?a Belediye Ba?kany Arif Bütüç, Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutany Kurmay Yarbay Mehmet Partigöç ve TYKA ile dernek temsilcileri de katyldy.

Törenden sonra hazyr bulunanlara mütevazy kokteyl verildi.

Kaynak: 15.01.2007 Kosovahaber

 

TÜRK POLYSY KOSOVA HALKININ YANINDA

Türk Polisi, Kosova Halkynyn Yanynda oldu?unu bir kere daha gösterdi

Kurban Bayramynda, Kosova'da görev yapan Türk Polisi daha önceki bayramlarda oldu?u gibi Kosova Halkynyn yanynda ve hizmetinde oldu?unu bir kere daha gösterdi. Polisimiz, Kurban bayramy boyunca ihtiyaç sahibi Kosovalylara kurban eti da?ytty, elbise yardymynda bulundu, oyuncaklar da?ytarak  çocuklary sevindirdi. Ya?lylar yurdu ziyaret edildi.

Bayram suresince toplam Mitrovica (Vustiri) de 200 cocuga oyuncak ve 50 aileye kurban eti ve elbise yardimi, Gilan da 200 cocuga oyuncak, 57 aileye kurban eti, Prizrende 35 aileye yardim ve kurban eti ve elbise yardimi, Ferizay da 35 aileye yardim ve kurban eti ve elbise yardimi dagitildi.

Ayrica bayramin 4. gunu de Yaslilar yurdu ziyaret edilerek her bayram oldugu gibi bu bayramda buyukler unutulmamis oldu.

UNMIK Türk Kontenjany Çaly?malary

BM çatysy altynda bölge bary?yny ve istikrary temin amacyyla Kosova’da kurulan  UNMIK  bünyesinde görev alan ve Türk Polis Te?kilaty görevlilerinden olu?an Türk Kontenjany Kosova’da görev yapty?y süre boyunca bölge bary?yna katky sa?lady?y gibi gerçekle?tirdi?i çe?itli yardym faaliyetleriyle Kosova halkynyn takdirini kazanmy?tyr.

2006-2007 E?itim- Ö?retim yylynda önceki yyllarda oldu?u gibi Pri?tina, Ferizay, Vu?tri ve Mitroviça’ da çe?itli okullarda ihtiyacy olan aileler tespit edildikten sonra toplam 319 ö?renciye çanta ve okul gereçleri yardymy yapylmy?ti.

Ramazan ayy münasebetiyle yerel kurumlaryn deste?iyle tespit edilen yardyma muhtaç ailelere kumanya yardymy yapylmis ve Pri?tina ?ehir merkezinde bir iftar sofrasy kurularak insanlaryn istifadesine sunulmustu.

Kaynak: 07.01.2007

http://www.prizrenliler.org

 

Atina Baty Trakya'da yeni düzenlemeler planlyyor

Yunan basyny, "Atina'nyn Baty Trakya'daki Azynlyk ile ilgili yeni yasal düzenlemeler planlady?yny" iddia etti.

Atina'da yayymlanan Ta Nea gazetesi, hükümetin planlady?y düzenlemeler arasynda, "Azynlyk okullaryna din ö?retmeni olarak imamlaryn atanmasy", "Azynly?a ait vakyflaryn vergi borçlarynyn silinmesi" ile "Vakyf yöneticilerinin atanmasyndan vazgeçilerek, seçimle belirlenmesi" gibi konularyn yer aldy?yny yazdy.

Gazete, "Hükümetin, mecliste görü?üldükten sonra uygulamaya konulacak bu düzenlemelerle seçim öncesinde Azynlyk oylaryny garanti altyna almayy hedefledi?ini" öne sürdü.

Tarih: 12.01.2007

Kaynak: http://www.batitrakya.com

 

Yunan basyny: Azynlyk okullaryna Ymamlar dYn ö?retmenY olarak atanacak

Yunan basyny, "Atina’nyn Baty Trakya’daki Azynlyk ile ilgili yeni yasal düzenlemeler planlady?yny" iddia etti.

Atina’da yayymlanan Ta Nea gazetesi, hükümetin planlady?y düzenlemeler arasynda, "Azynlyk okullaryna din ö?retmeni olarak imamlaryn atanmasy", "Azynly?a ait vakyflaryn vergi borçlarynyn silinmesi" ile "Vakyf yöneticilerinin atanmasyndan vazgeçilerek, seçimle belirlenmesi" gibi konularyn yer aldy?yny yazdy.

Gazete, "Hükümetin, mecliste görü?üldükten sonra uygulamaya konulacak bu düzenlemelerle seçim öncesinde Azynlyk oylaryny garanti altyna almayy hedefledi?ini" öne sürdü

Tarih: 08.01.2007

Kaynak: http://www.batitrakya.net

 

DUK BA?KANI RABYYE HANIMIN “5 ?UBAT GULCA OLAYI” NIN 10. YILI HAKKINDA ÇA?RISI

Bütün Te?kilatlara

Do?u Türkistanly Vatanperverlere;

5 ?ubat 2007 günü “Gulca Olayy”nyn 10. yylyny hatyrlama günüdür.

5 ?ubat 1997 günü Do?u Türkistan’yn Gulca ?ehrinde Çinli müstebitlerin dini ve milli zulümlerine kar?y ayaklanarak kendilerinin insani hak ve hukuklary için mücadele ba?latmy? olan Uygur evlatlary kanly katliama u?radylar. Çin hükümeti sakin bir biçimde gösteri için ortaya çykan Uygur halkyny olay yerinde zorba yöntemlerle deh?etli bir ?ekilde bastyrmakla kalmayyp, binlerce vatansever genci de hapislere atty, ate?li silahlarla öldürdü.

Y?te o kanly faciadan sa? olarak kurtulan binlerce gençte yurt içinde vedy?ynda sersefil bir hayata mahkûm edildi.

“5 ?ubat Gulca olayy” Uygurlaryn ça?ymyz tarihinde “Baryn Ynkylâby” ndan sonra meydana gelen ve Do?u Türkistan halkynyn ?anly mücadelelerinden birini daha olu?turan bir sayfadyr. Bu olay Ybrahim, Ysmail ve Abduhelil ba?ta olmak üzere yüzlerce Uygur evlatlarynyn facialy ölümleri bedeline Do?u Türkistan milli mücadelesini dünya siyasi sahnesinin gündemine getirdi.Yalnyzca vatan içinde de?il, vatanymyz dy?ynda da kendi milletinin kaderi için yürekten mücadele edecek olan sayysyz te?kilatlary ve siyasetçileri ortaya çykartty.

Dünyanyn birçok yerlerinde Dünya Uygur Kurultayy önderli?indeki te?kilatlar her yyl 5 ?ubat gününü “Gulca Olayy”nyn yyldönümü olarak telakki ederek kendilerinin ikamet ettikleri devletlerde çe?itli ?ekillerdeki anma faaliyetleri düzenlemektedirler.

Çin elçilikleri önlerinde protesto gösterileri yapmak, ?ehitleri yâd etmek ?eklindeki faaliyetlerin yany syra Çin müstebit hükümetinin kanly katliamyny kynayarak, Dünya kamuoyuna, Do?u Türkistan halkynyn Özgürlük, demokrasi ve ba?ymsyzly?a olan sarsylmaz iradesini göstermektedirler. ?ehitlerin kanlaryna saygy gösterme ve özgürlüklerinden, insani kadir ve kyymetlerden mahrum olan on binlerce tutuklunun cesaretlerinden duydu?umuz iftihar ve onlaryn hürriyetleri için olan dileklerimiz, her yyl bu anma günlerinde bizleri Çin müstebitlerine olan öfke ve nefretlerimizi türlü ?ekillerde ifade etmemize vesile olmaktadyr.

Bu münasebetle Dünya Uygur Kurultayy bu yyl da, dünyanyn bütün yerlerindeki Uygur te?kilatlarynyn, uluslar arasy Af örgütü, Uluslar arasy Ynsan haklary te?kilatlary, Tibetliler, Çinli demokratlar, Falunggong’cular ve Yç Mo?olistan te?kilatlary ile ciddi bir biçimde dayany?ma tesis etmelidir. Onlaryn a yardym ve desteklerini elde etmek suretiyle ortak bir seferberlik ba?latarak daha büyük çaply protesto gösterileri yapmak için ?imdiden ciddi biçimde hazyrlyk çaly?malaryna ba?lamalydyr.

2007 yyly ?ubat ayynyn 4. günü ile 6. günü arasyndaki zaman dilimi içerisinde, ikamet ettikleri ülkelerin Çin Büyük elçilikleri ya da konsolosluklary önünde gösteri yapmak, Basyn toplantylary tertip etmek, Basyn bildirileri yayynlamak gibi her türlü yöntemlerle faaliyetler göstermelidirler.

Te?kilat sorumlularynyn, hazyrlyk çaly?malary hakkynda kurultay Ba?kâtipli?ini Ocak ayynyn 20’sinden önce bilgilendirmeleri rica olunur.

Uygurcadan Çeviren: Mehmet Emin BATUR.

Kaynak: http://www.uygur.org/

 

?ahyar’ly Me?hur DYn AlYmYAbdulla Damolla Hacim’in Cenaze Namazyna 100 BYnden Fazla KY?Y Katyldy

Do?u Türkistan’yn ?ahyar nahiyesindeki me?hur din adamy Abdulla Damolla hacim dün (21.01.2007) saat 7.oo’da 96 ya?ynda vefat etti. Merhumun cenaze namazy ayny gün ikindi namazyny müteakip kylyndy. Cenaze namazyna ?ahyar ve civaryndaki nahiyelerden olmak üzere 120 binden fazla insan gelerek katyldy. Onun namazy için ?ahyar’da 50 dönüm yere özel alan olu?turuldu. Abdulla Damolla Haci Do?u Türkistan içerisinde tanynmy? me?hur din âlimlerimizden biri olup, onun ömrünün 28 yyly Çin zindanlarynda geçmi?tir.

Abdulla Damolla bu güne kadar sayysyz din âlimleri yeti?tirmi?tir.

Uygurcadan Çeviren: Mehmet Emin BATUR

Kaynak: http://www.uygur.org

 

2006 Yyly YçerYsYnde Do?u Türkistan’a Trenle GetYrYlen “Pamuk Y?çYsi” ÇYnlYlerYn Toplam Sayysy BYr MYlyondan Fazla

“Sinkiang (Do?u Türkistan) Halk Radyo Ystasyonu”nun 22.01. 2007 günü verdi?i habere göre, 2006 yylynda Ürümçi Demiryolu idaresi tarafyndan Çin’in içeri bölgelerinden trenlerle getirilen “Pamuk Y?çisi” Çinlilerin toplam sayysy 1 milyon 50 bin ki?i olup, onlaryn birkaç gün içerisinde pamuk toplayarak kazandyklary paranyn da umumi miktary 2 milyar yuen’e ula?yyor.

Çin’in içlerinden gelen “pamuk Y?çisi” Çinliler geçen bir yyl zarfynda Do?u Türkistan’da Pamuk toplamaya katylanlaryn % 75’ini te?kil etmi? olup, Çin’den getirilerek “Bingtuen”e tahsis edilen “Pamuk Y?çisi” 420 bin ki?i özel i?çiler birli?ine kabul edilmi?tir.

2006 yylynda Do?u Türkistan’a “Pamuk Y?çisi” Çinlileri getirmek için 9 eyalete ba?ly Demiryolu idareleri toplam 271 defa özel tren seferleri düzenlemi?tir. Fakat “Pamuk toplama” ady altynda gelen bu Çinlilerin kaç tanesinin geldi?i ve kaç tanesinin geri döndü?ü belli de?il.

Do?u Türkistan’da Uygur Çiftçiler için ekili alan kafi gelmedi?i için bir çok çiftçiler i? aramak için ba?ka memleketlere, hatta Çin’in içeri bölgelerine gitmekte oldu?u günümüzde Çin hükümetinin “Pamuk toplama” ady altynda milyonlarca Çinliyi Do?u Türkistan’a getirmesi yerli halkyn tepkisine neden olmaktadyr.

Bazy Uygur siyasi gözlemciler bu durumu, “Çin’in planly ve maksatly olarak yürütmekte oldu?u Çinli göçmen getirme politikasynyn mühim bir parçasydyr” diye de?erlendirmektedirler.

Uygurcadan Çeviren: Mehmet Emin BATUR.

Kaynak: http://www.uygur.org/

Do?u Türkistan’yn "ÇYnsihoza" BölgesYnde Uygurlarla ÇYnlYler arasynda Çaty?ma Çykty

ETIC’in Do?u Türkistan’dan aldy?y ilk haberlere göre, Do?u Türkistan’yn Ürümçi-Gulca çevre yolu üzerindeki "Çinsihoza" ady verilen bölgede Uygur vatanda?larla Çinliler arasynda büyük çaply çaty?ma meydana geldi.

Bu defaki çaty?mada her iki taraftan ölü ve yaralylaryn oldu?u da ö?renildi. Olaydan sonra polis daireleri “Bu planly bir ?ekilde meydana getirilen bir olaydyr” diyerek çaty?madan sonra olay yerinden kaçan Uygurlary yakalamak için ciddi bir yakalama hareketi ba?latmy?tyr.

ETIC, bu olayyn tafsilaty hakkynda yinede detayly malumat almaya çaly?maktadyr.

Uygurcadan Çeviren: Mehmet Emin Batur

Kaynak: http://www.uygur.org/

AbdulcelYl Karaka? Rabiye KadYr’e Saldyran Li Da Hua’ya reddiye Verdi

“Çin Milletler Gazetesi”nin muhabiri Liu Da Hai, bu yyl 09.01.2007 tarihinde ady geçen gazetede yayynlady?y “Rabiye Kadirden Ynsanlar Neden Ho?lanmyyor?” ba?lykly makalesinde saçmalayarak “Rabiye Kadir ve Do?u Türkistan unsurlary, özgürlük ve demokrasiden söz etmektedirler. Ona radikal Yslamcylyk anlamyndaki milliyetçilik demek daha do?ru olur. Çünkü, Sinkiang(Do?u Türkistan)da sadece Uygurlar de?il, Çinlileri de içine alan birçok milletler bulunmaktadyr.  Çe?itli kültürlerin kar?ylykly etkile?imleri ile ya?anylan bir yer. Her türlü milliyetçili?in öne çykmasy ba?ka milletlere zarar verir. Az sayydaki radikal Uygur milliyetçiler Sinkiang’(Do?u Türkistan)yn bary? ve huzur içindeki vaziyetini bozmaktadyr. Demi?tir.

LY Da Hua’nyn yukarydaki makalesi Uygurcaya tercüme edilerek Do?u Türkistan’daki bütün Uygurca Ynternet sitelerinde de yayynlanmaya ba?landy.

Almanya’daki “Do?u Türkistan Enformasyon Merkezi”nin ba?kany Abdulcelil Karaka? LI Da Hua’nyn yukardaki safsatalaryna cevap vererek ?öyle dedi; “Do?u Türkistan’yn içindeki ve dy?yndaki Uygurlaryn milli hareketlerinin canlylyk kazanmasy kesinlikle ve sadece Uygur Milli hareketi ile ilgili münferit geli?meler olmayyp, Olsa olsa Do?u Türkistan Milli hareketinin canlylyk kazanmaya ba?lamasydyr. Do?u Türkistan, Uygurlary temel alan ve Kazak, Kyrgyz, Tacik Özbek gibi Türk boylaryny içine alan, bütün yerli halklaryn ortak vatanydyr.

1992 yylynda Türkiye’nin Ystanbul ?ehrinde ilk defa toplanan Do?u Türkistan Milli Kurultayy tarafyndan alynan kararda da Do?u Türkistan’yn yerli halkynyn Uygur, Kazak, Kyrgyz, Özbek Tacik gibi karde? boylardan ibaret oldu?u açyk olarak vurgulanmy?ty. Onlarda typky Uyurlar gibi bu cevher topraklaryn hakiki sahipleridirler. Çin hükümetinin Uygurlaryn milli hareketini, yalnyzca Uygur milli hareketinin ba? kaldyrmasy olarak ileri sürmesindeki maksady, Do?u Türkistan’yn yerli halklary arasynda zyddiyet ve dü?manlyk olu?turmaya çaly?maktyr.

Abdulcelil Karaka? ?öyle devam etti:

“Günümüzde Do?u Türkistan milli hareketi içerisinde Uygurlar, asli ve sürükleyici rol oynayan ve Do?u Türkistan’daki yerli halklar arasynda ço?unlu?u te?kil eden bir Türk boyudur. 1949 yylynda Çinliler Do?u Türkistan’y i?gal etti?inde Uygurlaryn sayysy Do?u Türkistan’yn umumi nüfusunun % 80’ini te?kil ediyordu. 1955 yylynda sözde “Otonom Bölge” olarak ilan edildi?inde de Uygurlar nüfusun % 78’ini te?kil etmekteydi. Onun için bu “Otonom Bölge”nin önüne “Uygur” kelimesi eklenmi?tir.

Çinlilere gelecek olursak, Do?u Türkistan’da ya?amakta olan Çinlilerin hepsi müstemlekeci güçler olup, onlaryn bu topraklar üzerinde hiçbir hak ve hukuklary bulunmamaktadyr. Bundan sonrada olmayacaktyr.

Uygurlaryn milli hareketinin asyl gayesi de; Kazak, Kyrgyz, Özbek ve Tacik’leri de içine alan bütün yerli halkyn hak ve hukuklaryny elde etmek, onlary hür, demokratik ve özgür bir ortamda ya?ama imkânyna kavu?turmak, onlaryn ya?amakta oldu?u bu cevher misali topraklaryn kayytsyz, ?artsyz ba?ymsyzly?yny geri alma mücadelesini sonuna kadar sürdürmektir.”

Abdujélil Karaka?, LI Da Huaning’yn “Rabiye Kadir’den Ynsanlar neden ho?lanmyyor?” ?eklindeki sorusuna cevap vererek ?öyle dedi:

“E?er Ly Da Huan “insanlar” demekle Çinlileri kast ediyorsa, Rabiye Kadir hanymdan elbette ki Çinliler ho?lanmaz. Onlaryn ho?una gitmeyi de istemez. Rabiye hanym Çin müstemlekecilerinin ho?una gitmeyi ar saydy?y için, makam ve mevkisini, parasyny-mal varlyklaryny ve aziz vatanyny terk ederek hicret etmeye mecbur oldu. Onun vatany ve milleti için her ?eyden vazgeçen âli cenap hasleti halkymyzyn gönlüne huzur verdi?i için halkymyz onu “Manevi Annemiz” diyerek tanydy ve yürekten dile getirdi.”

Uygurcadan Çeviren: Mehmet Emin Batur

Kaynak: http://www.uygur.org/

 

Aktu’nun Ko?rap Köyündeki Silahly Çaty?maya Çin tarafyndan 1000’Den Fazla Asker Katylyrken, Ba?ymsyzlyk Sava?çylarynyn Sayysy 50 Civaryndaydy

Kamuoyunun da bildi?i gibi, Ocak ayynyn 5. günü Aktu’nun Ko?rap köyü synyrlary içerisinde Çin askerleri ile ba?ymsyzlyk sava?çylary arasynda geni? çaply bir silahly çaty?manyn meydana gelmi? olmasyndan bu yana, Çin hükümeti Ko?rap’ta meydana gelen hadisenin detaylaryny mümkün oldu?u kadar gizlemeye çaly?maktadyr.

Bütün Çin medyasynda bu defaki çaty?mada sadece 18 ba?ymsyzlyk sava?çysynyn vurularak öldürüldü?ü, 17’sinin sa? olarak ele geçirildi?i, bir Çin askerinin öldü?ü, birinin de yaralandy?y ?eklinde kysa haberler yer almy?ty.

Uluslararasy insan haklary te?kilatlary ve nüfuzlu yabancy ülke basyn ve yayyn organlary Çin hükümetinden, bu defaki olayyn gerçek iç yüzünü ve çaty?mada ölen Uygurlaryn kimliklerini dünyaya açyklamasyny istemi?se de, Çin makamlary bu olumlu talepleri reddede gelmi?ti.

Fakat ilerleyen zaman içerisinde, Ko?rap olayy hakkyndaki bazy haberler Çin medyasynda yer almaya ba?lady.

Mesela, Çin’in “Yeryüzü Gazetesi”nin 16.01.2007 tarihli sayysyndaki haberde yer aldy?yna göre, bu gazetenin muhabiri Chen Gang olay yerini görme maksadyyla hadisenin vuku bulmasyndan iki gün sonra Pekin’den yola çykarak Do?u Türkistan’yn Pamir bölgesine do?ru yola çykmy? ve 10.01.2007 tarihinde Aktu’ya ba?ly Ko?rap köyüne ula?my?tyr. Çinli muhabir Aktu’dan Ko?rap’a ula?ana kadar yerel polisler tarafyndan yol üzerine kurulan iki ayry kontrol noktasyndan geçmi?tir. Yerel polislerin Çinli muhabire beyan ettiklerine göre, bu kontrol noktalary olaydan bir gün önce, yani 04.01.2007 tarihinde kurulmu?tur. Muhabir Chenggang ziyaret notlarynda, bu tür kontrol noktalarynyn “teröristler”i yakalamada çok büyük rol oynady?yny vurgulayarak, yerel polislerden edindi?i bilgilere göre birkaç gün önce Ko?rap’a kom?u olan Arita? köyünde kurulan kontrol noktasyndaki bir polis ve korucularyn bu defaki çaty?madan kaçarak kurtulan bir ba?ymsyzlyk sava?çysyny ele geçirdiklerini, bu ba?ymsyzlyk sava?çysynyn ?iddetli so?ukta da?lyk alanlarda 5 gün yol yürüyerek halsiz dü?tü?ünü, ele geçirildi?inde onun yanyndan kaysy kurusu çykty?yny, onun, kontrol noktasyny bekleyen Uygur halk askerlerince yakalandy?yny söylemi?tir.

Muhabir yine, bunun gibi kontrol noktalarynyn bütün büyüklü -küçüklü yollara kat,kat kuruldu?unu, ba?ymsyzlyk sava?çylarynyn bu a?dan kurtularak kaçabilmesinin çok zor oldu?unu anlatmaktadyr.

Do?u Türkistan’yn güney bölgelerinde uzun yyllar “Do?u Türkistan teröristleri” olarak adlandyrylan Do?u Türkistan Ba?ymsyzlyk yanlylary ile mücadele eden bir polisin Ko?rap’ta Çin muhabiri Chen Gang’a bildirdi?ine göre, Gerç bu polis her ne kadar “terör” dosyalaryny sonuçlandyran ve birçok “terör kamplary”nyn ortaya çykartylmasyny sa?layan biri ise de, Ko?rap’taki gibi büyük çaply bir kampy ilk defa görüyormu?.

Bu polisin bildirdi?ine göre bu defa ke?fedilen ba?ymsyzlyk sava?çylarynyn e?itim kampy üç ayry noktada olup, önce iki noktaya kar?y saldyryya geçilmi?se de, ba?ymsyzlyk sava?çylaryny ele geçiremeyerek elleri bo? olarak dönmü?lerdir. 05.01.2007 tarihinde 3. noktaya saldyrdyklarynda 10’larca ba?ymsyzlyk sava?çylarynyn etraflaryny sarmy?lardyr.

Polislerin Çinli muhabire verdikleri bilgilere göre, bu defa ele geçirilen e?itim kampyny ba?ymsyzlyk sava?çylarynyn, fiziksel fonksiyonlary artyrma ve normal silahlary kullanmayy ö?renme yeri olarak kullandyklaryny söylemi?lerdir. Ba?ymsyzlyk sava?çylarynyn bazylarynda el yapymy tabanca, bazylarynda da kendilerinin yaptyklary bombalar bulunmaktaymy?. Onlaryn giysileri de tek tip olup, siyah yün ?apka siyah pantolon giymekteymi?ler.

Muhabir Chen Gang Ko?rap köyünde insan sayysynyn çok az oldu?unu, harekatyn yapyldy?y gün buradaki polis ve askerlerin sayysynyn 1000’den fazla oldu?u, en az 30-40 araçla asker getirildi?ini, etrafy bütünüyle askeri çadyrlaryn kaplady?yny, Uygurlaryn evlerinin e?itim kampyna çok yakyn mesafede yer aldy?yny, yerli Uygur erkeklerin burada bir araya gelerek tütün içtiklerini, çocuklaryn ise buz tutmu? olan yrmaklaryn üzerinde kendi yaptyklary kyzaklary çekerek oynamakta olduklaryny beyan etmi?tir.

Demek oluyor ki, Çinli muhabir Chen Gang’yn yukarydaki olay yeri ile ilgili ziyaret notlarynda da 1000’den fazla Çin askerinin, sayysy tahminen 50 civaryndaki ve ço?unun ellerinde silahta bulunmayan ba?ymsyzlyk sava?çylaryny syky ku?atma altyna aldyklaryny ve onlara modern silahlarla acymasyzca saldyrdyklaryny, Çin hâkimiyetinin burada bütünüyle ile bir katliam yapma takti?ini kullandyklaryny görebilmek zor de?il.

Uygurcadan Çeviren: Mehmet Emin Batur

Kaynak: http://www.uygur.org/

 

Ko?rap KatlYamyna Katylan “Sinkiang (Do?u Türkistan) Toplum Güvenlik Bakanly?y”nYn 16. BYrlY?Y Hakkynda

Çin basynynda, bu defa Aktu’ya ba?ly Ko?rap köyünde milli ba?ymsyzlyk sava?çylaryny ku?atma altyna alarak saldyran askerlerin “Sinkiang(Do?u Türkistan)Toplum Güvenlik Bakanly?y”nyn 16.Birli?ine ba?ly jandarmalar oldu?u kaydedilmi?tir.

Çaty?mada ölen Çin askeri Hung Qiang’da i?te bu 16. Birli?in askerlerindendi.

“Tiyan?an(Tanryda?y)Ynternet Sitesi”nde de i?aret edildi?ine göre, “Sinkiang(Do?u Türkistan)Toplum Güvenlik Bakanly?y”nyn 16. Birli?ine ba?ly silahly polis kuvvetleri, Do?u Türkistan’daki özel gezici ekip olup, aslynda prensip gere?ince silahly polis birliklerini do?rudan Çin Bakanlar kurulu kabinesi ile Çin askeri i?ler komitesi yönetiyordu.

“Sinkiang(Do?u Türkistan)Toplum Güvenlik Bakanly?y” ise, “Otonom Bölge(Do?u Türkistan)Hükümeti”nin do?rudan idaresindeki bir organ olup, Çin Merkez hükümeti Do?u Türkistan’daki milli hareketleri daha köklü bir ?ekilde bastyrabilmek maksady ile silahly polislerden meydana gelen özel gezici harekât ekibi kurarak, bu ekibe, “Sinkiang(Do?u Türkistan)Toplum Güvenlik Bakanly?ynyn 16. Birli?i” olarak isim vermi?ti.

Çin basyn ve yayyn organlarynda bildirildi?ine göre, bu defaki çaty?mada Çin askerleri de yanly?lyklar yapmy?lar. Elde edilen istihbarat do?ru olmayynca, Çin askerleri ba?ymsyzlyk sava?çylarynyn e?itim kampynyn yapysyny ve yerini tam olarak tespit edememi?ler. Özel gezici ekip arama ve tarama faaliyetlerinde bulunurken, ani olarak ba?ymsyzlyk sava?çylary ile kar?y kar?yya gelerek kendi aralarynda çaty?my?lar ve bu esnada bazy ba?ymsyzlyk sava?çylary kaçarak izlerini kaybettirmi?lerdir.

Uygurcadan Çeviren: Mehmet Emin Batur.

Kaynak: http://www.uygur.org/

ÇYn AskerYnYn CesedYnYn KüllerY MemleketYne GönderYldY, BYzYm 18 ?ehYdYmYzYn Naa?lary Nerede?

“Tiyan?an (Tanryda?y) Ynternet Sitesi”nin verdi?i habere göre, bu yakynlarda Aksu’nun Ko?rap köyü synyrlary içerisinde meydana gelen silahly çaty?mada ba?ymsyzlyk sava?çylary tarafyndan vurularak öldürülen Huang Qiang adyndaki Çin askerinin cesedine ait küller Ocak ayynyn 13. günü Ürümçi’de 800 polisin katylymy ile gerçekle?tirilen görkemli merasim sonrasy Huang Qiang’yn akrabalary tarafyndan memleketi olan Sichuan eyaletinin Cheng Du ?ehrine götürüldü.

Sichuan’yn parti, hükümet ve askeri sorumlulary Cheng Du Hava alanynda 10 bin ki?ilik bir törenle Huang Qiang isimli Çin askerinin cesedinin külünü kar?ylamy?lardyr. Huang Qiang’yn cesedi Ürümçi’de yakylmy?ty.

Birkaç günden beri Do?u Türkistan’daki bütün Çin medyasy bu Çin askerinin hayaty ile ilgili olarak var güçleri ile propaganda yapmaktadyr. Üstelik de “Toplum Güvenlik Bakanly?y”nyn bütün polislere çykardy?y “Huang Qiang’yn E?itim Davetiyesi”nden ba?ka yine, “Otonom Bölge(Do?u Türkistan)Birlik Komitesi” ve “Otonom Bölge(Do?u Türkistan) Gençler Birli?i” de birer bildiri yayynlayarak bütün gençleri Huang Qiang’dan ö?renmeye ça?yrmy?tyr.

Olaydan sonra Çin Hükümetinin bu defaki çaty?mada ?ehit olan 18 Uygur’un cesetlerinin akybeti ve bunlaryn kimlikleri hakkynda hiçbir haber vermemi? olmasy dy? ülkelerde ya?amakta olan Do?u Türkistanlylary sert ?ekilde öfkelendirmektedir.

Almanya’daki “Do?u Türkistan Enformasyon Merkezi”nin Ba?kany Abdulcelil Karaka? bu konu hakkynda kendi görü?lerini beyan ederek “Bu hadise, Çinli saldyrganlaryn nazarynda Uygurlaryn hiçbir de?erinin olmady?yny akla getirir. Amerika’nyn kontrolündeki Irak hükümeti bile Saddam Hüseyin’in cesedini ailesine iade etti. Onun cenaze namazynyn açykça kylynmasyna izin verdi. Sebebi ne olursa olsun öldürülen bir insanyn cesedini ailesine iade etmek ve onun defnedilmesine izin vermek insan haklarynyn ve insan olmanyn bir kuralydyr. Anla?ylan o ki; Çin i?galcilerinin bu tavry, bu hâkimiyetin hiçbir insani tarafynyn olmady?yny göstermektedir, dedi.

Abdulcelil Karaka? Çin askeri Huang Qiang hakkynda ?unlary söyledi; “Bu defaki çaty?mada ölen Çin askeri, Do?u Türkistan’y i?gal eden müstemlekeci bir orduya mensup askerdir. Do?u Türkistan’daki Çin askerlerinin akybeti de kesinlikle Qiang denilen bu askerin akybeti gibi olacaktyr. Tarihten beri de böyle ola gelmi?tir! Çin hâkimiyetinin Huang Qiang’dan ö?renme kampanyasy ba?latmasyndaki asyl maksady, Do?u Türkistan’daki müstemlekeci güçlerini cesaretlendirmek ve yerli halky daha da acymasyzca soykyryma u?ratmaya te?vik etmekten ibarettir. Çin müstemlekecileri elbette ki; Huang Qiang’dan ö?renecek. Bunun ?a?ylacak bir yany yok. Fakat Do?u Türkistan halky da, kendisinin 18 sevgili kahraman evladyndan ö?renecektir. Onlaryn kendi halkynyn hürriyeti, vatanlarynyn ba?ymsyzly?y için kyymetli hayatlaryny takdim etmek gibi asil faziletlerinden ö?renecek ve onlaryn mücadeleci ruhlaryny ebediyen ya?atmak için direnecektir.”diye vurgulady.

Uygurcadan Çeviren: Mehmet Emin Batur.

Kaynak: http://www.uygur.org/

 

ÇYn Hükümeti Do?u Türkistan’daki Yerli BesYcYlerY ?ehYrlere ve ÇYftçYlYk Bölgelerine Göç EttYrmeyY Planlyyor

“Çin Haber Ajansy” tarafyndan ocak ayynyn 12.günü verilen habere göre Çin Hükümeti Do?u Türkistan’da 2007 yylyndan itibaren her yyl ortalama olarak 150- 200 bin civaryndaki besiciyi ?ehirlere ve Çiftçilik bölgelerine göç ettirmeyi planlamy? bulunmaktadyr.

Ürümçi’de yapylmakta olan “Sinkiang (Do?u Türkistan) Köy Hizmetleri” toplantysynda “Otonom Bölge (Do?u Türkistan) Komünist Partisi” nin sekreteri bir konu?ma yaparak Do?u Türkistan’yn da?lyk bölgelerindeki yerli besicileri bu yyldan itibaren düzenli olarak ?ehir ve çiftçilik bölgelerine göç ettirme teklifini ortaya koymu?tur. Bu konuda verdi?i izahatlarda “Bu yolla Sinkiang(Do?u Türkistan) da ki besicilerin gelirlerini arttyrarak, geçim seviyelerini yükseltmek mümkün olacaktyr” demi?tir.

Fakat dy? ülkelerdeki bazy Uygur siyasetçiler, Çin hükümeti tarafyndan ani olarak ortaya getirilen bu radikal karary, daha bu yakynlarda meydana gelen “Pamir Olayy” ile ili?kilendirmektedirler.

Onlar, “Normalde da?lyk bölgelerdeki besiciler komünist partisinin tesirine fazla muhatap olmazlar. Çin hükümetinin onlary kontrol etmeleri de oldukça zordu. Bu yüzden yyllardan beri Çin hâkimiyeti da?lyk alanlardaki besicili?i do?rudan kontrol etmeye çaly?my?sa da o kadarda muvaffak olamamy?lardy. Çin hükümeti ?imdilerde onlary kendi mekânlaryndan ayyrarak ?ehirlere ve çiftçilik bölgelerine göç ettirmek suretiyle onlary tamamyyla kontrol altyna almak istemektedirler” diyorlar.

Yukarydaki haberde i?aret edildi?ine göre, bugün Do?u Türkistan’yn da?lyk bölgelerinde ya?amakta olan besicilerin umumi sayysy tahminen 2 milyon civarynda olup, onlaryn ço?unlu?u Tanry da?larynyn eteklerinde ya?yyorlar.

Çin hükümetinin bu türden sindirme ve yok etme planlaryna besicilerin nasyl bir tepki gösterecekleri ?imdilik belli de?il.

Uygurcadan Çeviren: Mehmet Emin Batur.

Kaynak: http://www.uygur.org/

Do?u Türkistan ÇYnlY KatYllerYn Yerle?Ym Alanyna Dönü?üyor

Bugün Do?u Türkistan’da ya?amakta olan Çinli göçmenlerin büyük ço?unlu?unun Çin’in iç kysymlaryndan getirilen suçlular ve onlaryn ailelerinden olu?tuklary herkesin malumudur.

Çin basyn ve yayyn organlaryna bakylacak olursa, Do?u Türkistan’da meydana gelmekte olan büyük çaply suç dosyalarynyn hemen hepsi Çin’den gelen kaçak Çinlilerin i?ledikleri suçlardan olu?tu?unu görebilmek zor de?ildir. ?u anda Do?u Türkistan, Çin’in de?i?ik bölgelerinde büyük çaply suçlar i?leyen Çinlilerin kaçarak gelip saklandyklary ve yeni suçlar i?lemekte olduklary bir alana dönü?tü.

Mesela, “Sinkiang(Do?u Türkistan) Yktisat Gazetesi”nin ocak ayynyn 11’indeki haberinden, Ürümçi Demir Yolu idaresinin yapty?y açyklamaya göre, Ocak ayynyn 9. günü Ürümçi Tren istasyonunda Çin’den kaçak olarak gelen 4 suçlu Çinli ele geçirilmi? oldu?u anla?ylmy?tyr. Yakalanan Çinlilerin Çin’in He-nan bölgesinde cinayet i?leyen vah?i katiller olduklary ve He-Nan Polis idaresi tarafyndan bu katillerin Do?u Türkistan’a kaçtyklary ile ilgili olarak önceden Ürümçi Polisine haber verildi?i, bu haberi de?erlendiren Ürümçi polislerinin de bu 4 katili tren istasyonunda ele geçirmi? olduklary ö?renildi.

Uygurcadan Çeviren: Mehmet Emin Batur.

Kaynak: http://www.uygur.org/

 

?ahyar’ly Samet Mollam, Aktu Olayynyn Ortaya Çykty?y Gün Ölüm Cezasyna Çarptyrylarak ?ehYt EdYldY

“Do?u Türkistan Enformasyon Merkezi” Do?u Türkistan’dan aldy?y haberlere bakyldy?ynda Aktu’da ba?ymsyzlyk sava?çylary ile Çin askerleri arasynda büyük çaply silahly çaty?malaryn meydana geldi?i gün, yani, 05.01.2007 tarihinde ?ahyar’ly me?hur Din adamlaryndan Samet Damollam Çin Yargy mahkemeleri tarafyndan ölüm cezasyna çarptyrylarak ?ehit edildi.

Tahmini olarak 40 ya?laryndaki Samet Damollam, ?ahyar nahiyesinin Yenimahalle köyünün Akydöng mezrasyndan olup, nahiye genelinde saygyde?er ki?ilerden biriydi. Bundan 10 yyl önce Çin hükümeti “yasa dy?y dini faaliyet gösterdi?i” iddiasy ile Samet Damollam hakkynda tutuklama karary çykartmy?ty. O tarihlerden beri Samet Damollam Çin’in zarar vermesinden korunmak için ülke içerisinde gizlenerek hayatyny sürdürmeye mecbur olmu?tu. Fakat ?anssyzlyk eseri Ka?gar’da Çin polislerinin eline dü?mü?tür. Ka?gar Yargy mahkemesi Samet Damollam hakkynda gizli yargylama yaparak onu, “yasa dy?y Dini faaliyet gösterdi?i ve bölücülük yapty?y” ?eklindeki suçlama ile ölüm cezasy vererek, cezayy 05.01.2007 günü icra etmi?lerdir. Merhumun cesedi kendi memleketi olan ?ahyar’a getirilerek orada defnedilmi?tir.

Tarih : 14.01.2007

Kaynak: http://www.uygur.org/

Çin Medyasy, Aktu’daki Çaty?mada ölen Çin Askerini Geni? çaply Olarak Propaganda Malzemesi Yapmaya Ba?lady

?imdilerde Do?u Türkistan’daki bütün Çin medyasy 05.01.2007 tarihinde Aktu’nun Ko?rap köyünde ba?ymsyzlyk sava?çylary tarafyndan vurulan Huang Qiang isimli Çin askerini geni? çaply olarak propaganda malzemesi yapmaya ba?ladylar.

“Sinkiang(Do?u Türkistan)Yktisat Gazetesi”nin haberine göre Ocak ayynyn 10.günü “Sinkiang ( Do?u Türkistan )Toplum Güvenli?i Bakanly?y” Ürümçi’de Huang Qiang’yn ailesi için özel bir basyn toplantysy düzenlemi?tir. Huang Qiang’yn anne-babasynyn bildirdi?ine göre, Huang Qiang do?du?undan beri “Kahraman ve cesurmu?.

Küçüklü?ünden beri “vatanperver”mi?. 13 ya?yna geldi?inde hemen asker olup, vatanyna hizmet etmek istemi?. Ocak ayynyn 5’indeki sava?ta da arkada?laryna “Önümüzde dü?man var benimle ilgilenmeyin!” diyerek “dü?man”a do?ru atylmy? ve tek el ate?le yüzükoyun dü?mü?!

“Terörizme kar?y kahraman Huang Qiang’yn Si Chuan eyaletinde do?an Huang Qiang, 2003 yylynda asker olarak Do?u Türkistan’a gelmi?.2005 yylynyn Kasym ayynda “Otonom Bölge(Do?u Türkistan) Toplum Güvenli?i”nin 16. Birli?ine jandarma olarak tayin olmu?.

Haberden anla?yldy?yna göre, Huang Qiang’yn öldü?ü gün ayny zamanda maa? günü olup, olaydan birkaç gün önce ailesini telefonla arayarak “Ayyn 5’inde maa?ymy alyp sizlere gönderece?im” demi? mi?. Huang Qiang yine anne-babasyna “ben sizleri Siankiang(Do?u Türkistan)a getirip yerle?tirece?im” diyerek vaade bulunmu?.

Tarih : 14.01.2007

Kaynak: http://www.uygur.org/

 

Baryn CYvaryndakY Sava?ta MYllY MücadelecYler Tarafyndan Öldürülen Huang Qiang Adly ÇYn AskerY Yçin ÜrümçY’de GösterY?lY BYr Cenaze TörenY Yapyldy

“Tiyan?an(Tanryda?y)Ynternet Sitesi” verdi?i habere göre, 05.01.2007 günü Do?u Türkistan’yn Aktu? nahiyesi synyrlary içerisindeki Ko?rap köyünde ba?ymsyzlyk sava?çylary ile Çin askerleri arasynda çykan geni? çaply silahly çaty?mada ölen Çin askeri Huang Qiang için bu gün ö?leden önce gösteri?li bir cenaze töreni yapyldy.

Cenaze merasimine “Otonom Bölge”(Do?u Türkistan)nin Parti, hükümet ve Askeri yetkilileri, ölen askerin ailesi ve yakynlary, çok sayyda asker, polis ve jandarma mensuplary katyldylar.

“Otonom Bölge Komünist Partisi”nin Ba?kan yardymcysy Nurbekri, cenaze merasiminde Hung soy isimli Çinlinin anne-babasynyn hatyryny sorarak yapty?y konu?mada a?lamakly olarak namussuzca, “Huang Qiang Çin ülkesinin güvenli?i ve Sinkiang(Do?u Türkistanlylaryn) halkynyn huzuru için kyymetli hayatyny takdim etti. Sinkiang(Do?u Türkistan)daki her millet halky kahramanymyz Huang Qing’i sonsuza kadar unutmayacaktyr Sizler çok iyi bir evlat yeti?tirmi?siniz. Sinkiang’(Do?u Türkistan) daki her kademeden hükümet yetkilileri sizlere ihtiramlaryny bildiriyor.” Demi?tir.

“Tiyan?an (Tanryda?y) Ynrternet Sitesi” nin yukarydaki haberinde bu defaki olayyn Aktu nahiyesinin Ko?rap köyünde meydana geldi?i açyklanmy? olup, Çin hükümeti tarafyndan bundan bir gün önce yayynlanan haberde bu olayyn Pamir da?larynyn yukary kesimlerinde meydana gelmi? oldu?u kaydedilmi?ti.

Çin Toplum güvenli?i Bakanly?y, ba?ymsyzlyk sava?çylary tarafyndan vurularak öldürülen 21 ya?yndaki Huang Qing’a “Devrim kurbany unvanyny vermi?tir.

“Sinkiang(Do?u Türkistan)Toplum Güvenli?i Bakanly?y” ise, Huang Qing’i “Resmi Komünist Partisi Üyesi” olarak kabul edip, 1. dereceli hizmet gösterdi” diyerek anmy?tyr.

"Do?u Türkistan Enformasyon Merkezi”nin ba?kany Abdulcelil Karaka? bu haber hakkynda kendi görü?lerini ortaya koyarak “Milli münafyk Nurbekri’nin cenaze töreninde söyledi?i sözler hakikaten insany i?rendiriyor. Her zaman kendi halkyna kar?y dü?manly?yny sürdüren, kendi halkynyn menfaatleri için de?il, kendi halkyna bitmez-tükenmez bela ve afetler getiren Çin müstemlekecilerinin çykarlary için hizmet etmekte olan Nurbekri gibi milli satycylara halkymyz kesinlikle gerekli cevaby verecektir. Bu tür ki?iler ebediyen halkymyzyn yüz karasydyr.” Dedi.

Abdulcelil Karaka? yine, dy? ülkelerdeki bütün Do?u Türkistan te?kilatlaryny ve Do?u Türkistan cemaatlerini Ocak ayynyn 5. günündeki kanly sava?ta hayatyny kaybeden 18 ?ehidimizin ruhlary için mevlüt okumaya, hatimler indirmeye, onlaryn anne- baba ve çocuklary için yardym kampanyalary ba?latmaya ça?yrdy.

Uygurcadan Çeviren: Mehmet Emin BATUR

Tarih : 14.01.2007

Kaynak: http://www.uygur.org/

Barin’da 2. Halk Ayaklanmasyna Hazyrlanmakta Olan MYllY Güçler Yf?a Oldu

“Do?u Türkistan Enformasyon Merkezi”nin Do?u Türkistan’dan edindi?i ilk ciddi malumatlara göre, bu yyl ocak ayynyn 5. günü Do?u Türkistan’yn me?hur Barin köyünde Çin hâkimiyetinin yüre?ini hoplatan büyük bir siyasi hadise meydana gelmi?tir.

Malumatlara bakyldy?ynda, Çin hâkimiyetine kar?y silahly direni? hazyrly?yny sürdürmekte olan malum bir Uygur Te?kilaty Do?u Türkistan’yn Barin köyünde 50 ki?iden olu?an gizli bir ekip kurmu?lardyr. Söz konusu ekip köyün dy?yndaki malum bir bölgede gizli bir ?ekilde askeri e?itim kampy olu?turarak orada silahly e?itimin yany syra Barin köyünde 2. defa milli halk ayaklanmasy gerçekle?tirme planlary yaparlarken ne yazyk ki; 5 Ocak 2007 tarihinde bu yer alty te?kilat, sebebi henüz bilinmeyen bir ?ekilde if?a olmu? olup, bu ekip içerisindeki milli sava?çylaryn bir kysmy yakalanmy?, bir kysmy da kaçmayy ba?army?lardyr.

Bu olay Do?u Türkistan’daki Çin hâkimiyetinin üst düzey yetkilileri arasynda ?iddetli bir sarsyntyya sebep olmu?tur.

Olayyn ardyndan Çin hâkimiyeti asker ve jandarma güçlerini genel teyakkuza geçirerek bütün Do?u Türkistan genelinde ciddi bir arama ve tutuklama furyasy ba?latmy?tyr. Fakat Çin makamlary bu olayy syky bir biçimde gizli tuttuklary için yerli halk bu konudan henüz haberdar olmamy?tyr.

“Do?u Türkistan Enformasyon Merkezi” bu olay hakkynda derinlemesine incelemeler yürütmektedir. Kamuoyunun da bildi?i gibi, Do?u Türkistan’yn Barin köyünde 1990 yylynda geni? çaply bir milli halk ayaklanmasy meydana gelmi? olup, bu olay Do?u Türkistan’yn içinde ve dy?ynda ciddi biçimde bir sarsynty meydana getirmi?ti.

Barin Çiftçilerinin ayny dönemde sergiledikleri kahramanca mücadele ruhu, bütün Do?u Türkistan halkyna örnek olmu? olup, milli mücadele saflarymyzda “Barin Ruhu” olarak anylan bir sürükleyici dü?üncenin ortaya çykmasyna sebep olmu?tu.

Tarih : 08.01.2007

Kaynak: http://www.uygur.org/
Özet:


Konu:
haber


Güncelleme:
22.02.2007 09:53:09


Yazarın diğer yazıları:
fb


10. sayıdaki diğer yazılar

887 defa okundu
Yazıcı uyumlu sayfa